Відділення Національної служби 
посередництва і примирення 
в Тернопільській області

46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича 3, тел./факс: (0352) 23-59-22, e-mail: nsppter@i.ua
Меню сайту

Відділення НСПП в:

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Національна служба посередництва і примирення  (далі - НСПП) -  постійно діючий  державний орган,утворений відповідно до статті 15 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258 „Про утворення Національної служби посередництва і примирення” для сприяння регулюванню колективних трудових спорів.

 Основні завдання Відділення
     Основними завданнями Відділення на  території  Тернопільської області є:
    - сприяння   поліпшенню   соціально-трудових  відносин  та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
    - прогнозування колективних трудових  спорів  (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;
    - сприяння  взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів),  що виникли між ними;
    - здійснення   посередництва   для  вирішення  колективних трудових спорів (конфліктів).
 
Основні функції Відділення
     Відділення відповідно до покладених на нього завдань:
  - вивчає,   узагальнює    і    оцінює    стан,    динаміку соціально-трудових    відносин,    колективних   трудових   спорів (конфліктів) і  інформує  
керівництво  НСПП  про  результати  цієї роботи;
  - оперативно   вивчає  інформації,  що  за  своїм  змістом вимагають невідкладного інформування та реагування (страйки, акції протесту або інші дії, пов'язані з ускладненням соціально-трудових відносин та припиненням  роботи  на  підприємствах,  організаціях, установах,  галузях  тощо),  та  негайно інформує  про результати вивчення керівництво НСПП,  щодекади готує і направляє керівництву НСПП оперативні інформації про стан соціально-трудових відносин;
- здійснює  заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів),  веде облік підприємств,  установ  і організацій,  територій, на яких існують розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, подає в установленому порядку відомчу статистичну   звітність   про  результати  роботи  із  запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
- здійснює    прогнозування    стану    соціально-трудових відносин,  колективних  трудових  спорів  (конфліктів)  з метою їх попередження чи сприяння своєчасному їх вирішенню,  готує і подає НСПП    в    установлені    терміни    піврічні   прогнози   стану соціально-трудових   відносин,   колективних    трудових    спорів (конфліктів);
- розробляє  пропозиції щодо комплексу заходів запобіжного характеру  з   метою   поліпшення   соціально-трудових   відносин, недопущення   колективних   трудових  спорів  (конфліктів)  чи  їх своєчасного  вирішення  у  розрізі  галузей,  регіонів,   об'єктів господарювання,  відносно  яких  спрогнозовані можливі ускладнення соціально-трудових  відносин,  виникнення   колективних трудових спорів  (конфліктів),  і направляє їх відповідним місцевим органам виконавчої влади,  органам місцевого  самоврядування,  об'єднанням профспілок і роботодавців;
- вивчає   і   аналізує   зміст   та   причини  виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і  можливі  їх  наслідки, виробляє пропозиції щодо запобігання їх виникненню;
- надає  допомогу  сторонам спору (конфлікту) у підготовці та формуванні  відповідних  документів  для  офіційної  реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) в НСПП;
- вносить   пропозиції  керівництву  НСПП  про  реєстрацію колективних трудових спорів (конфліктів) та зняття їх з контролю;
- аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обгрунтування;
- сприяє    встановленню    контактів    між    сторонами колективного трудового спору (конфлікту);
- перевіряє,   в    разі    необхідності,    повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
- консультує   сторони   колективного   трудового   спору (конфлікту) з питань:
     - компетенції  органів  стосовно  задоволення  вимог,  які  є предметом колективного трудового спору  (конфлікту)  чи  виконання яких сприятиме його вирішенню;
     - застосування  нормативно-правових   актів   для   вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
- за  зверненням  сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного  трудового спору   (конфлікту)   з   метою  сприяння  його  вирішенню, видає
рекомендації та рішення з метою  сприяння  вирішенню  колективного трудового спору;
- здійснює   контроль   за  виконанням  рішень  примирних органів,  власних рекомендацій і рішень з метою сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);
- у випадках, передбачених статтею 24 Закону України "Про порядок вирішення  колективних   трудових   спорів   (конфліктів)" ( 137/98-ВР  )  і  коли  рекомендації  Відділення  щодо  вирішення колективного  трудового  спору  (конфлікту)  не  враховано,  готує пропозиції  голові  НСПП  про звернення у встановленому порядку із заявою про вирішення колективного трудового спору  (конфлікту)  до апеляційного  суду  Тернопільської  області,  за дорученням голови НСПП представляє інтереси НСПП в апеляційному суді  Тернопільської області;
- забезпечує  підбір кандидатур посередників та арбітрів, здійснює заходи щодо підвищення їх  кваліфікації,  організації  їх ефективної роботи в примирних органах;
- здійснює  підбір  і  призначення  позаштатних радників НСПП, організовує їх роботу;
- на  прохання  сторін   колективного   трудового   спору (конфлікту)  пропонує  їм кандидатури посередників та арбітрів для участі у примирних процедурах;
- сприяє залученню,  в разі  необхідності,  до  участі  у примирних  процедурах  народних  депутатів України,  представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;
- координує роботу трудового арбітражу,  направляє  своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
- координує  у  встановленому порядку вирішення сторонами колективного   трудового    спору    (конфлікту)    питань    щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи  незалежних  посередників,  членів  примирних   комісій   і трудового арбітражу;
- забезпечує   правильне   застосування  законодавчих  та нормативно-правових  актів  під  час  вирішення  розбіжностей  між сторонами соціально-трудових відносин;
- бере участь в узагальненні  практики  застосування законодавства  з  питань  вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів), вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;
- у межах своєї компетенції  бере  участь  у  розробці  і вдосконаленні положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;
- взаємодіє  у  межах  своєї   компетенції   з   органами державної  влади,  місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями роботодавців,  профспілок, підприємствами, установами і організаціями Тернопільської області;
- здійснює    опрацювання   статистичних   даних,   іншої інформації   про   колективні   трудові   спори   (конфлікти)    в Тернопільській   області   і   щомісяця   надсилає  НСПП  державну статистичну звітність;
- щоквартально,  за підсумками півріччя і року  готує  та подає до НСПП звіт про результати своєї діяльності;
- вивчає,  узагальнює і поширює вітчизняний та зарубіжний досвід  роботи  щодо  запобігання  та   врегулювання   колективних трудових спорів (конфліктів);
- забезпечує   правильне   застосування  законодавчих  та нормативно-правових актів з питань  проходження  державної  служби працівниками Відділення;
- здійснює  в межах повноважень,  визначених нормативними актами, фінансово-господарську діяльність Відділення;
- інформує громадськість  про  діяльність  Відділення  на відповідній  території,  взаємодіє із засобами масової інформації, готує відповідні інформаційні та  довідкові  матеріали,  проводить прес-конференції, "круглі столи" та інші заходи;
- виконує   поточні   доручення   керівництва  НСПП,  які належать до компетенції Відділення.
 
Права Відділення
     Відділення має право:
- брати участь у вирішенні  колективного  трудового  спору (конфлікту) на всіх його стадіях;
- координувати  в  установленому  порядку роботу трудового арбітражу,  рекомендувати спеціалістів,  експертів  для  участі  у роботі примирних органів;
- безоплатно  отримувати  від  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  профспілок,  роботодавців та їх об'єднань,   сторін   колективного   трудового  спору  (конфлікту) інформацію,  необхідну  для  використання   під   час   проведення примирних процедур;
- попереджати   сторони   колективного   трудового   спору (конфлікту) про порушення  ними  вимог  чинного  законодавства  та можливі наслідки таких порушень;
- готувати   і  направляти  органам  виконавчої  влади  та органам місцевого самоврядування,  сторонам колективного трудового спору  (конфлікту)  рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), реалізація яких належить до їх компетенції;
- в межах своїх повноважень готувати і давати відповіді на запити  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів   місцевого самоврядування,  підприємств, установ, організацій та на звернення громадян.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites