Відділення Національної служби 
посередництва і примирення 
в Тернопільській області

46008, м. Тернопіль, вул. Шашкевича 3, тел./факс: (0352) 23-59-22, e-mail: nsppter@i.ua
Меню сайту

Відділення НСПП в:

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

2.10. Організація правового забезпечення діяльності НСПП

 

2.10.1. Правове забезпечення діяльності НСПП, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ правового забезпечення НСПП та відповідні підрозділи відділень НСПП в АРК та областях.

2.10.2. Відділ правового забезпечення НСПП підпорядковується Голові НСПП.

2.10.3. Діяльність відділу правового забезпечення НСПП визначена Положенням про відділ правового забезпечення НСПП, затвердженого наказом Голови НСПП від 08 листопада 2013 року № 104, із змінами.

2.10.4. Правове забезпечення у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснюють їх відповідні структурні підрозділи – відділи (сектори) правового забезпечення у порядку, визначеному Типовим положенням про сектор (відділ) правового забезпечення відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях або відповідальна особа.

 

2.11. Організація аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП

 

2.11.1 Забезпечення аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, а також надання методичної та практичної допомоги (відповідно до компетенції) здійснює відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП та відповідні сектори відділень НСПП в АРК та областях.

2.11.2. Забезпечує координацію роботи відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП заступник Голови НСПП.

2.11.3. Діяльність відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП визначена Положенням про відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, затвердженого наказом НСПП від 06 листопада 2013 року № 99.

2.11.4. Аналітично-інформаційну роботу та прогнозування у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснюють відповідні сектори або відповідальна особа.

 

III. Нормотворча діяльність НСПП

 

3.1. Нормотворча діяльність НСПП здійснюється на підставі та на виконання Конституції і законів України з метою реалізації Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

3.2. Нормотворча робота НСПП спрямована на розроблення і затвердження в межах своєї компетенції нормативних актів щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур.

3.3. НСПП у процесі нормотворчої діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства.

3.4. До нормативних актів НСПП, що підлягають затвердженню Головою, відносяться положення, інструкції, регламенти, правила, методичні рекомендації, порядки тощо.

3.5. Розроблення проекту нормативного акту в НСПП доручається Головою НСПП відповідному структурному підрозділу центрального апарату НСПП згідно з його компетенцією, який у подальшому є головним розробником проекту нормативного акту. У разі, коли розроблення проекту нормативного акту доручено кільком структурним підрозділам центрального апарату НСПП, головним розробником є виконавець, зазначений першим у дорученні Голови НСПП.

3.6. Для розроблення проекту нормативного акту може утворюватися за наказом Голови НСПП робоча група. У цьому випадку головним розробником нормативного акту є відповідна робоча група.

3.7. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акту:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається об’єкт правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими структурними підрозділами центрального апарату НСПП, іншими органами та, у разі потреби, вносяться необхідні зміни і доповнення;

вживаються заходи щодо усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих структурних підрозділів центрального апарату НСПП, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

3.8. Проект нормативного акту перед поданням на розгляд Голови НСПП обов’язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами центрального апарату НСПП, а також заступником Голови НСПП.

3.9. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів центрального апарату НСПП. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект нормативного акту, а також дата візування.

3.10. Якщо заінтересовані структурні підрозділи центрального апарату НСПП не висловили своєї позиції щодо проекту нормативного акту у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

3.11. Підготовлений проект нормативного акту підписується керівником структурного підрозділу центрального апарату НСПП або робочої групи, що є головним розробником, та подається Голові НСПП.

3.12. Проекти нормативних актів підлягають обов’язковій правовій експертизі у відділі правового забезпечення НСПП.

3.13. Після затвердження нормативного акту НСПП він підлягає обов’язковій реєстрації відділом документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП.

3.14. Нормативний акт НСПП підлягає розмішенню на офіційному веб-сайті НСПП та Бюлетені НСПП.

3.15. При внесенні змін до діючих нормативних актів НСПП, розміщенню на офіційному веб-сайті НСПП та Бюлетені підлягає нова редакція нормативного акту НСПП.

 

IV. Порядок підготовки та проведення нарад

4.1. Апаратні наради

 

4.1.1. Апаратні наради проводяться у Голови НСПП.

4.1.2. Голова НСПП або в разі його відсутності заступник Голови НСПП проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень НСПП.

4.1.3. Порядок денний апаратної наради (в разі необхідності) формується на підставі пропозицій заступника Голови НСПП та керівників структурних підрозділів центрального апарату НСПП.

4.1.4. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з Головою НСПП і доводиться до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату НСПП.

4.1.5. Рішення, прийняті на апаратних нарадах (у разі необхідності), оформлюються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами.

4.1.6. Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

4.1.7. Організацію проведення апаратних нарад, ведення протоколу здійснює сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП.

 

4.2. Оперативні наради

 

4.2.1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень НСПП, Голова НСПП або його заступник проводять оперативні наради.

4.2.2. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – у день її проведення.

4.2.3. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ центрального апарату НСПП, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

4.2.4. Керівники відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях з метою розгляду і вирішення невідкладних, термінових питань, що належать до повноважень НСПП проводять оперативні наради.

 

4.3. Наради – семінари, науково-практичні конференції, круглі столи тощо

 

4.3.1. Для підведення підсумків роботи НСПП та її відділень в Автономній Республіці Крим та областях, а також для організації навчання та методичних консультацій керівників та спеціалістів відділень НСПП проводяться наради – семінари, науково-практичні конференції, круглі столи тощо.

4.3.2. Дата, місце, тема, контингент працівників, які мають брати участь у нараді-семінарі, науково-практичних конференціях, круглих столах тощо та порядок їх проведення затверджуються відповідним наказом НСПП. Організація проведення наради-семінару, науково-практичної конференції, круглого столу тощо покладається на структурні підрозділи НСПП, які проводять нараду-семінар, науково-практичну конференцію, круглий стіл тощо, та на відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності та матеріального забезпечення центрального апарату НСПП.

 

V. Взаємодія НСПП з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, роботодавцями та їх об’єднаннями, та засобами масової інформації

5.1. Взаємодія НСПП з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

5.1.1. З метою здійснення своїх повноважень НСПП взаємодіє із Адміністрацією Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, сторонами соціально-трудових відносин.

5.1.2. Взаємодія НСПП із центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування проводиться відповідно до положень чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів НСПП.

5.1.3. НСПП, взаємодіючи з іншими органами державної влади й місцевого самоврядування:

залучає, у разі необхідності, до участі у примирних процедурах представників державної влади, органів місцевого самоврядування відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/1998, із змінами, Положення про порядок залучення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом НСПП від 05.05.2003 № 178;

надсилає свої рекомендації керівникам центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (у випадках, якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до їх компетенції) відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положення "Про порядок

підготовки і прийняття рішень трудового арбітражу при вирішенні КТС (к)", затвердженого наказом НСПП від 20.07.2004 № 107;

одержує в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП завдань та функцій відповідно до пункту 5 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами;

звертається до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі, щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до пункту 5 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами;

надсилає Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України термінову, щомісячну, щоквартальну інформацію, довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) по областях, прогноз НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя відповідно до Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 25.06.2009 № 32;

впроваджує у практику спільне вивчення стану додержання законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами Держгірпромнагляду відповідно до Положення про порядок проведення вивчення стану додержання законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), затвердженого наказом НСПП від 24.03.2005 № 39, із змінами;

сприяє разом із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування виконанню рішень примирних органів;

розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від Адміністрації Президента України, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

5.2. Взаємодія НСПП із засобами масової інформації та громадськістю

 

5.2.1. Інформування громадськості про діяльність НСПП здійснюється шляхом:

проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, "гарячих телефонних ліній";

розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв’ю, коментарів;

участі в теле- і радіопередачах;

виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність НСПП;

видання Бюлетеня НСПП.

5.2.1. НСПП щомісячно проводить моніторинг повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагує на критичні зауваження.

5.2.3. Керівництво НСПП і керівники відділень НСПП в Автономній Республіки Крим та областях організовують та проводять семінари, "круглі столи", лекції, під час яких громадськості роз’яснюються цілі, зміст і порядок реалізації державної політики у сфері здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

5.3. Взаємодія НСПП із професійними спілками, їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями

 

5.3.1. НСПП у взаємодії із професійними спілками, їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями здійснює прогнозування розвитку стану соціально-трудових відносин, виявляє імовірність ускладнень.

5.3.2. НСПП у взаємодії із об’єднаннями профспілок і об’єднаннями роботодавців здійснює аналіз причин дестабілізації стану соціально-трудових відносинах, підготовку пропозицій для їх усунення.

5.3.3. Формами взаємодії є:

здійснення НСПП аналізу чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій для їх усунення та направлення їх на розгляд і врахування роботодавцям, об’єднанням роботодавців, об’єднанням профспілок;

здійснення НСПП спільно із об’єднаннями профспілок, об’єднаннями роботодавців, аналізу чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій щодо їх усунення;

здійснення взаємного інформування НСПП, її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях, профспілками, об’єднаннями профспілок, роботодавцями та їх об’єднаннями, про стан соціально-трудових відносин у відповідних галузях і у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, на окремих підприємствах, установах і організаціях та про шляхи поліпшення трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

1 2

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites